null月浦ワイン ミュラートゥルガウ

月浦ワイン ミュラートゥルガウ
生産地:日本 北海道
葡萄品種:ミュラートゥルガウ種


洞爺湖畔でワイン造りを行う月浦ワイン。
ドイツ系品種のミュラートゥルガウ種からのフルーティな白。